Allmänna villkor

Nicoccino AB, organisations nr. 556958-3353 (”NICOCCINO”) driver webbplatsen nicoccino.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om NICOCCINO framgår på Webbplatsen. Via webbplatsen kan du dels handla varor och tjänster direkt från NICOCCINO. Har du frågor om din beställning kan du alltid mejla oss på info@nicoccino.se

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen. 1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via webbplatsen mellan dig och NICOCCINO. I och med köpet godkänner du NICOCCINO:s allmänna villkor och integritetspolicy. 1.3 För att kunna beställa på webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. Säljaren accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). 


1.4 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. NICOCCINO ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från tredje part. 1.5 Webbplatsen ägs av NICOCCINO. Innehållet på Webplatsen ägs av NICOCCINO eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från NICOCCINO. 

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när NICOCCINO bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från NICOCCINO per e-post. Säljaren uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella framtida kontakter. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats. Om beställningen återkallas så kommer eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas.

3. Kunduppgifter mm. 

3.1 När Kunden registrerar sin beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om NICOCCINO:s behandling av personuppgifter finns i NICOCCINO:s Integritetspolicy.

3.2 Varor på Webbplatsen får endast beställas och användas av Kund som är 18 år eller äldre. Om NICOCCINO misstänker att Kunden bryter mot Villkoren har NICOCCINO rätt vägra att ta emot beställningar från Kunden. 

4. Priser, avgifter och betalning 

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priser för frakt, som anges separat i tillämpliga fall.4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen. Vid kortbetalning debiteras kortet direkt vid köptillfället. NICOCCINO förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.


5. Leverans och transport

5.1 NICOCCINO använder PostNord för leverans av varor. NICOCCINO tar inte ansvar för att varor levereras. Uppskattad leveranstid för beställningar inom Sverige är 1-3 dagar från det att NICOCCINO skickat ordern. Om en Kund inte mottagit sina varor inom 8 dagar från beställningen uppmanar vi Kunden att kontakta oss på info@nicoccino.se

6. Ångerrätt 

6.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). 

6.2 Ångerrätten gäller inte för varor där förpackningen öppnats.

6.3 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till info@nicoccino.se och ange orsak. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

6.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten, om inte annat anges. Kunden ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan, samt under returfrakten. Kundens ansvar upphör när NICOCCINO har mottagit returen. Kunden ska spara inlämningskvitto på returen. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till NICOCCINO. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. 


6.5 När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader.

6.6 Säljaren betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Säljaren får dock vänta med återbetalningen tills Säljaren tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. 


7. Garanti och reklamation 

7.1 NICOCCINO garanterar att varan levereras i gott skick och märkt med bäst före datum. Skulle det vara något fel på varan ombeds Kunden ta kontakt med info@nicoccino.se så snart som möjligt efter det att felets upptäckts.

7.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Säljaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts.

7.3 Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Säljaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på felets art. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Säljaren riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se.


7.5 Vid mottagen defekt eller felaktig vara där Kund önskar ny ersättningsvara, kommer Säljaren att skicka ut ersättningsvaran.

8. Force Majeure 

Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 

9. Ändringar av Villkoren 

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren. 

10. Ogiltighet 

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. 

11. Tillämplig lag och tvist 

11.1 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

11.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol. 

INTEGRITETSPOLICY

1.  OM NICOCCINO OCH WEBBPLATSEN

NICOCCINO AB, org.nr 556958-3353, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, (”NICOCCINO“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

NICOCCINO värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är NICOCCINO:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information NICOCCINO samlar in samt varför och hur NICOCCINO behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till NICOCCINO angående behandlingen av dina personuppgifter.
När du använder våra tjänster samlar NICOCCINO in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte administrera ditt köp om vi inte behandlar dina personuppgifter.

När vi nämner Webbplatsen menar vi nicoccino.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan och till NICOCCINO:s cookie policy.

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från NICOCCINO. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med NICOCCINO. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som NICOCCINO samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Personnummer (gäller endast för kunder i Sverige);
 • Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • Leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;
 • Användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • Köp-, betal- och orderhistorik;
 • Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
 • Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
 • IP-adress.

2.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter?
NICOCCINO behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som NICOCCINO tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp.
 • Berättigat intresse:
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra NICOCCINO:s tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.
 • Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.

2.3 Lagring av personuppgifter
NICOCCINO vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

 • Kund: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att NICOCCINO ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med NICOCCINO, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: NICOCCINO sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, kundklubbsinformation, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.

När NICOCCINO inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

2.4 Överföring av personuppgifter
Information om våra kunder är en viktig del av NICOCCINO:s verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. NICOCCINO iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 • Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att NICOCCINO ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, NICOCCINO, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Detta innebär inte under några omständigheter att NICOCCINO säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av NICOCCINO:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

NICOCCINO kan komma att överföra personuppgifter till tredje land. För mer information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid sådan överföring hänvisar vi till avsnitt 4.

3. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

NICOCCINO vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Skulle dina uppgifter ändrats är du välkommen att kontakta oss.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig. NICOCCINO kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer NICOCCINO även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att NICOCCINO för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att NICOCCINO begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.  Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att NICOCCINO:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

4. Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

NICOCCINO använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

5. Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbplatsen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

6. Ändringar i integritetspolicyn

NICOCCINO förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

7. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

COOKIE POLICY

Vad är cookies och andra liknande lagringstekniker?

På NICOCCINO AB:s, 556958-3353, (nedan NICOCCINO) webbplats används cookies och andra liknande lagringstekniker.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Annan lagringsteknik (exempelvis pixlar) används i liknande syfte och möjliggör igenkänning av cookies och andra typer av enhetsidentifierare. Cookies möjliggör bl.a. för NICOCCINO att följa vad besökare gör på vår webbplats, få vår webbplats att fungera mer effektivt, personalisera webbplatsens innehåll.

Det finns två huvudtyper av Cookies, dels permanenta cookies som ligger kvar på din dator under en bestämd tid innan den raderas, dels sessionscookies som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan skickas till dig antingen från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från annan organisation som levererar tjänster till den webbplatsen du besöker, t.ex. ett analys- och statistikföretag, återförsäljare, social media, marknadsföringsföretag etc. (s.k. tredjepartscookie). För att förbättra din upplevelse av vår webbplats tillåter NICOCCINO tredjepartscookies. Tredjepartscookies sätts av tredje part och används av dem, för mer information om deras cookieanvändning hänvisas till respektive bolags cookiepolicy.

Permanenta Cookies används bland annat för att lagra besökares personliga inställningar hos NICOCCINO. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av webbplatsen.

Definitioner

I den här cookiepolicyn används följande definitioner.

Cookie” är de cookies och annan lagringsteknik som används på webbplatsen i liknande syfte.

Samarbetspartners” är bolag som godkänts av NICOCCINO och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla deras produkter och tjänster via Webbplatsen.

Webbplatsen” omfattar webbplatsen NICOCCINO.SE och därtill hörande sidor.

Hur använder vi Cookies?

Vi lagrar vissa Cookies på din enhet som är nödvändiga för att kunna använda webbplatsen. För andra ändamål krävs ditt samtycke. 

NICOCCINO använder Cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen och för följande ändamål.

- Säkerhet

- För analys och statistik

- För att personalisera webbplatsen

Nödvändiga

Nödvändiga Cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden. Webbplatsen fungerar inte som avsett utan dessa Cookies.

Säkerhet

Vi använder Cookies för att hantera, skydda såväl NICOCCINO som besökaren och utveckla våra system och tjänster.

Analys och statistik

Analys- och statistikcookies används för att underlätta analys av antal besökare på webbplatsen och för att förbättra vår kundservice m.m. Detta innebär att vi kan komma att dela och överföra personuppgifter och annan information. Notera att vi inte behandlar, delar eller överför känsliga personuppgifter.

Personalisering

Genom Cookies för personalisering får vi information om hur du använder vår webbplats, din köphistorik m.m. för att kunna erbjuda dig en mer relevant upplevelse av vår webbplats anpassad efter dina preferenser. Detta innebär att vi kan komma att dela personuppgifter och annan information. Notera att vi inte behandlar, delar eller överför känsliga personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter och information

Se vår integritetspolicy - Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Marknadsförings-, samarbets- och analyspartners (tredjepartscookies)


Se nedan för mer information om våra partners, deras hantering av personlig data och annan information.


Google

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Mondido

https://www.mondido.com/en/allmanna-villkor/

Unifaun

https://www.unifaun.com/dataprotection/

Samarbetspartners

Bolag som godkänts av NICOCCINO och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla deras produkter och tjänster via webbplatsen.

Iframes

Iframes är andra webbplatser (än NICOCCINO:s domäner) som är placerade på NICOCCINO:s webbplats. NICOCCINO kan inte påverka eller kontrollera innehållet i dessa utan istället hänvisas till respektive avsändares integritetspolicy.

Exempel på Iframes är vimeo-klipp, vissa tjänster levererade av Samarbetspartners och betaltjänstleverantör.

Samtycke till Cookies

Genom att tillåta Cookies på webbplatsen samtycker du till behandlingen av Cookies enligt vad som anges i NICOCCINO:s policy.

Om du inte accepterar att Cookies används kan du stänga av Cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång NICOCCINO:s webbplats försöker placera en Cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade Cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Kom ihåg att du när som helst kan radera Cookies manuellt från din hårddisk.

Vissa behandlingar kan innebära ett automatiserat beslutsfattande vilket du har rätt att invända mot. Dessa utförs i analys-, statistik- och marknadsföringssyfte.

Observera att om du väljer att inte tillåta Cookies kommer upplevelsen av webbplatsen att försämras och du kommer inte kunna ta del av produktrekommendationer eller få personligt anpassad marknadsföring och andra särskilda erbjudanden. Det kommer inte heller att vara möjligt att lämna produktrecensioner eller dela innehåll på sociala medier.

Hur tar jag bort Cookies?

Om du inte längre vill använda Cookies kan du stänga av dem i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du uppmanas varje gång NICOCCINOs webbplats försöker placera en Cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att radera tidigare lagrade Cookies.

Hur du tar bort Cookies beror på vilken webbläsare du använder. Observera att om du använder flera webbläsare måste motsvarande ändringar göras för respektive webbläsare.


Om du använder en PC kan cookies tas bort med hjälp av kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Du hittar mer information här:

För alla frågor rörande ovanstående villkor välkomnar vi dig att kontakta oss enligt nedan:

NICOCCINO AB
Lahällsvägen 48
183 30 TÄBY

E-post: info@nicoccino.se

___________________ 
Senast uppdaterad 2020-06-11